BRIDGEpreklady z/do anglického jazyka

Služby

Úradné, elektronické a bežné preklady z/do anglickÉho jazyka

Úradný preklad (alebo tiež súdny preklad alebo preklad s overením) je preklad dokumentu, ktorý vyžadujú štátne orgány, úrady, súdy alebo iné inštitúcie, vrátane fyzických a právnických osôb. Preklad je pripojený k originálnemu textu a je opatrený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR a prekladateľskou doložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každého úradného prekladu.

NajČastejŠie prekladanÉ dokumenty

  FIREMNÉ DOKUMENTY
 • Výpis z obchodného registra
 • Zakladateľská listina
 • Spoločenská zmluva
 • Stanovy
 • Výročná správa
 • Plnomocenstvo
 • Uznesenie
 • Rozhodnutie
 • Notárska zápisnica
 • Zmluva
 • Potvrdenie
 •  
  ÚČTOVNÉ DOKLADY, AUDIT
 • Účtovná závierka
 • Daňové priznanie
 • Audítorská správa
 • Súvaha
 • Výkaz ziskov a strát
 •  
  LISTINY OSVEDČENÉ NOTÁROM
 • Osvedčenie o pravosti podpisu
 • Notárska zápisnica
 • Osvedčovacia doložka
 •  
  APOSTILA
  OSOBNÉ DOKLADY
 • Rodný list
 • Sobášny list
 • Úmrtný list
 • Rozsudok o rozvode manželstva
 • Výpis z registra trestov
 • Pracovná zmluva
 • Potvrdenie o príjme
 • Živnostenský list
 • Cestovný pas
 • Občiansky preukaz
 • Vodičský preukaz
 • Čestné vyhlásenie
 • List vlastníctva
 • Nájomná zmluva
 • Potvrdenie o zdravotnom stave
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
  DOKLADY O ŠTÚDIU
 • Vysvedčenie
 • Diplom
 • Dodatok k diplomu
 • Výkaz o štúdiu
 • Výpis výsledkov štúdia
 • Výučný list
 • Potvrdenie o návšteve školy
 • Certifikáty